Vedtægter for
Western Line

§ 1 Navn og hjemsted

Navn: Western Line
Hjemsted: Aalborg Kommune.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme muligheden for at danse Linedance hos alle aldersklasser på tværs af køn, etnisk baggrund o.l. samt her igennem skabe livsglæde, humør og socialt samvær. Klubben følger udviklingen indenfor Linedance i Danmark og udlandet, så foreningen hele tiden kan tilbyde det bedste indenfor Linedance.

§ 3 Optagelse af medlemmer

Personer optages som medlemmer af klubben, så snart det halvårlige kontingent er betalt.

§ 4 Udmeldelse af medlemmer

Medlemmer kan udmelde uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 5 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal sørge for, at alle oplysninger er tilgængelige for revisoren.
Konti i pengeinstitutter noteres i klubbens navn.
Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne.

§ 6 Sæson og kontingent

Den faste sæson regnes normalt fra den 01. september – 31. december og fra den 01. januar – 30. april.
Kontingentet og sæsonen fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales halvårsvis forud på en af de første to danseaftener. Hvis det af uforudsete årsager skønnes nødvendigt, kan bestyrelsen hæve kontingentet for 2. halvår; dette skal meddeles medlemmerne ved opslag senest den 01. december.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle dens anliggender. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer – jf. dog § 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med 14 dages varsel ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

• Godkendelse af dagsorden.
• Valg af dirigent og stemmetællere.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• Valg af 1 suppleant for bestyrelsen.
• Valg af revisor.
• Valg af suppleant for revisor.
• Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Alle afstemninger sker skriftligt, blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Der føres referat over vedtagne beslutninger.
Referatet underskrives af dirigenten og indsættes i protokollen.

§ 8 Stemmeafgivelse på generalforsamling

Alle gyldige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, såfremt man var gyldigt medlem pr. 31. december foregående år.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises på forlangende. De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal – undtaget er dog afstemninger om ændringer af nærværende vedtægter.

§ 9 Valg af bestyrelse og revisorer

Valgbar til bestyrelsen og som revisor er alle, som er fyldt 18 år.
Der stemmes på max. 2 navne af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen – 2 personer i lige år og 1 person i ulige år.
Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant for ét år ad gangen på generalforsamlingen.
Der stemmes på max. 2 navne af de foreslåede revisorer. Genvalg kan finde sted.
Revisor er valgt for ét år af gangen. Revisorsuppleant vælges for ét år.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Forlangende fra medlemmerne skal være skriftligt og motiveret samt ledsaget af en dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som en ordinær generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 medlemmer.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin funktions tid, indtræder suppleanten for perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på et møde snarest efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 dele af bestyrelsen er fremmødt.
Forslag er vedtaget, når mere end halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
Over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger føres beslutningsreferat.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt, og skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.

§ 12 Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden, hvori der f.eks. fastsættes nærmere regler for punkterne:

Det konstituerende bestyrelsesmøde.
Øvrige bestyrelsesmøder.
Forvaltning af klubbens aktiver og forpligtelser.
Medlemsregister.
Repræsentation i andre organisationer (hvis relevant).
Refusion af bestyrelses- og udvalgsmedlemmers udgifter.
Udvalgenes forhold og afgrænsninger mellem udvalgene indbyrdes og mellem udvalg og bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

§ 13 Bemyndigelse og tegning

Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af foreningens midler over for generalforsamlingen.
Økonomisk tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i forening.
Foreningen kan meddele prokura, dvs. at bestyrelsen kan give fuldmagt til en person med henblik på at varetage nærmere afgrænsede økonomiske dispositioner.

§ 14 Hæftelser og ansvar

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen administreres efter gældende love og retningslinier.

§ 15 Revision

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har i øvrigt til en hver tid ret til at efterse beholdninger og bogholderi.

§ 16 Instruktør

Foreningens undervisning varetages af en instruktør, som skal have løn eller kompensation for udgifter såvel som kørsel, telefon, fotokopiering, deltagelse i kurser etc.
Løn og kompensation til instruktør aftales mellem instruktør og bestyrelse.

§ 17 Opvisningshold

Foreningen kan, hvis der opstår behov, danne et opvisningshold, som kun kan bestå af medlemmer af foreningen.
Honorarets størrelse for en opvisning fastsættes af bestyrelsen med hensyntagen til opvisningens art og omfang, hvor de indtjente honorarer tilfalder foreningens kasse.
Opvisningsholdet træffer, i samarbejde med bestyrelsen, beslutninger om opvisningstøj og udstyr.

§ 18 Foreningens ejendom

Opvisningstøj og udstyr, der er betalt af foreningen er foreningens ejendom og må kun tilpasses eller ændres efter aftale med bestyrelsen.
Musikanlæg, der er indkøbt af foreningen til brug ved undervisning, tilhører foreningen, og det må kun anvendes af kvalificerede personer. Anlægget kan ikke udlånes. Anlægget må kun bruges i klubregi.
Al foreningens ejendom og løsøre må kun anvendes til anskaffelsesområdet og i foreningens interesse.

§ 19 Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter (love) kræves mindst 2/3 flertal i forhold til afgivne stemmer.

§ 20 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – skriftligt indkalde registrerede aktive medlemmer, på indkaldelsestidspunktet, til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene nyttige formål i Aalborg kommune. Denne disposition afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling, den 13. august 2004
Godkendt af Aalborg kommune, den 21. september 2004

 

Nyheder og Tips
Hent vedtægterne (pdf)
Western Line Home